Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου και Πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων

 1. A) Ο Dopios.gr αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δικαιωμάτων των Χρηστών που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες αυτής. Το διαδίκτυο αποτελεί δυνητικά ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την κυκλοφορία προσωπικών δεδομένων. O Dopios.gr αναλαμβάνει τη δέσμευση για συμμόρφωση με τους κανονισμούς για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται το ασφαλές και ελεγχόμενο διαδικτυακό ‘σερφάρισμα’ των Χρηστών.

Η εν λόγω δήλωση περί απορρήτου ενδέχεται να υπόκεινται σε μελλοντική τροποποίηση προκειμένου για τη διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς σε περίπτωση τροποποίησης ή επικαιροποίησής αυτών.

Οι Χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους κανόνες που εφαρμόζει η εταιρία για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την παροχή ικανοποιητικού επίπεδο υπηρεσιών.

Η παρούσα δήλωση απορρήτου, η οποία είναι σύμφωνη με τους κανόνες προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιγράφει τις μεθόδους που εφαρμόζει η εταιρία για τη διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των:

 • Χρηστών που συμβουλεύονται και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, και
 • Χρηστών που χρησιμοποιούν την υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι Χρήστες ενημερώνονται με την παρούσα ότι τα προσωπικά τους δεδομένα αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από το Dopios.gr σύμφωνα με τις μεθόδους και για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω, δυνάμει των μεθόδων και σκοπών που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

B)Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών συλλέγονται:

 • από τους Χρήστες, απευθείας δια της ηλεκτρονικής παροχής αυτών μέσω της συμπλήρωσης του εντύπου εγγραφής στην ιστοσελίδα . Τα εν λόγω δεδομένα περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου κ.λπ. .
 • μέσω της ιστοσελίδας με τη χρήση cookies. Τα cookies είναι πληροφορίες, που συχνά περιέχουν ένα ενιαίο, ανώνυμο αναγνωριστικό κωδικό (ID Code), ο οποίος αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από ένα διακομιστή web (web server) και ο οποίος στη συνέχεια αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του Χρήστη. Τα cookies εν συνεχεία ξαναδιαβάζονται και αναγνωρίζονται από την ιστοσελίδα που τα απέστειλε σε περίπτωση επόμενης σύνδεσης. Ο Dopios.gr  μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύει και μερικές φορές να παρακολουθεί τα δεδομένα που παρέχονται από τους Χρήστες, προκειμένου να παρέχει ακριβέστερες υπηρεσίες στους ίδιους τους Χρήστες.
 • Η λήψη των cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή από τους Χρήστες, τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του πλοηγού (browser) τους· επίσης, μπορούν να αρνηθούν τη χρήση αυτών από την αρχή της συμβατικής σχέσης με τον ίδιο τρόπο.

Γ) Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών υποβάλλονται σε επεξεργασία δια χειρός ή με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τέτοιων ώστε να εξασφαλίζεται -σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα επικοινωνούνται και συλλέγονται- η ασφάλεια των δεδομένων και η εμπιστευτικότητα, καθώς και η αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά, και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών της συλλογής τους.

Δ) Πέραν των ανωτέρω προδιαγραφών για τα δεδομένα πλοήγησης, τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών θα χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς,

 • Α. για τη συλλογή δεδομένων, αποθήκευση και επεξεργασία αυτών για τους σκοπούς της δημιουργίας και διαχείρισης, σε επιχειρησιακό και διοικητικό επίπεδο, της συμβατικής σχέσης που σχετίζεται με την παροχή της υπηρεσίας,
 • Β. για την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλεφώνου ή SMS που αφορά την συμβατική σχέση, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών σχετικά με την πρόοδο αυτής,
 • Γ. για τη συμμόρφωση με νομοθετικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις,
 • Δ. για τη συλλογή δεδομένων, αποθήκευση και επεξεργασία αυτών για τους σκοπούς διεξαγωγής ανώνυμων ή/και συγκεντρωτικών στατιστικών αναλύσεων,
 • Ε. για την αποστολή μέσω e-mail, τηλεφώνου, SMS ή MMS